Informacija o postupanju FMZ po zahtjevu Ministarstva zdravstva KS za formiranje izolatorija za smještaj i liječenje COVID-19 pacijenata
Objavljeno: 07.08.2020 ; Ažurirano: 07.08.2020

Povodom informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima u kojima su iznesene tvrdnje prema kojima “federalni ministar zdravstva na zahtjev Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo nije dao suglasnost za formiranje izolatorija za smještaj i liječenje COVID-19 pacijenata u Kantonu Sarajevo koji bi se locirao u prostoru Klinike za vaskularnu kirurgiju KCUS, dok se ne stavi u funkciju objekat u bivšem Armijskom centru u krugu Opće bolnice “Prim. dr Abdulah Nakaš” Sarajevo”, u cilju što boljeg informiranja javnosti želimo pojasniti sljedeće:

Na akt Ministarsta zdravstva Kantona Sarajevo, a koji je dostavljen ovom ministarstvu od strane Vlade Federacije BiH, dana 30.07.2020. godine u jutarnjim satima, odmah je odgovoreno i odgovor je prosljeđen isti dan Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo u 12 sati. 

U odgovoru Federalnog ministarstva zdravstva se ističe da je člankom 22. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/05), regulirano da, ako se pojavi epidemija pojedinih zaraznih bolesti u većem opsegu, izolacija i liječenje oboljelih može se obavljati i u drugim odgovarajućim objektima osposobljenim u tu svrhu. Odluku o izolaciji i liječenju oboljelih osoba u objektima navedenim u stavku 1. ovog članka donosi kantonalni ministar zdravstva, na prijedlog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, uz prethodnu suglasnost federalnog ministra zdravstva.

Napominjemo da se mjera izolacije i liječenja oboljelih u drugim odgovarajućim objektima, a u smislu članka 22. citiranog Zakona, može koristiti samo u slučaju pojave epidemije zaraznih bolesti u većem opsegu. 

U odgovoru se napominje da je Vlada Federacije BiH na 167. žurnoj sjednice održanoj 06.04.2020. godine donijela Odluku o davanju na korištenje Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, objekat bivšeg armijskog centra u krugu Opće bolnice “Prim. dr Abdulah Nakaš” Sarajevo, V.broj 500/2020 od 06.04.2020. godine. Ovo iz razloga, jer će se upravo ovaj objekat koristiti za izolaciju i liječenje oboljelih od COVID-19. Ovaj objekat nije stavljen funkciju izolatorija od aprila/travnja 2020. pa do danas.

Slijedom svega navedenog, u svom aktu zatražili smo od Ministarstva zdravstva KS da se zahtjev dopuni prijedlogom Zavoda za javno zdravstvo KS, a kako to nalaže citirana odredba članka 22 Zakona.

Prema usmenim informacijama pribavljenim od Ministarstva zdravstva KS isti su dana 06.08. 2020. godine, svojim aktom broj 10-33-25672-11/2020 zatražili prijedlog Zavoda za javno zdravstvo KS.

Federalno ministarstvo zdravstva još nije dobilo dopunu zahtjeva Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, te se nisu stekle ni zakonske pretpostavke za postupanje po njihovom zahtjevu.

Napominjemo da uspostava prostora za smještaj i u drugim objektima podrazumijeva istu proceduru  u smislu članka 22. citiranog Zakona. 

Također, u aktuelnoj i ranijim naredbama Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva, kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva naloženo je “da se pripreme i osiguraju za slučaj zbrinjavanja većeg broja oboljelih u zdravstvenim ustanovama sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH” broj 29/05)”, kao i “da na području kantona/županije, na kojima je zabilježena sedmična incidenca oboljevanja od COVID-19 viša od 30 na 100.000 stanovnika, osiguraju dodatne prostore za izolaciju pacijenata, kao i hladne timove u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koji će na dnevnoj bazi pratiti zdravstveno stanje pacijenata, te poduzimati mjere, u suradnji sa nadležnim epidemiolozima i infektolozima."