Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) i Upravljanje slučajem
Objavljeno: 18.11.2020 ; Ažurirano: 18.11.2020

Vlada Federacije BiH je na 213. sjednici održanoj 12.03.2020. godine donijela Zaključke kojima je prihvata Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Federacije BiH (u daljem tekstu: Krizni plan).  Za provođenje Kriznog plana zaduženi su Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svojih nadležnosti, koji se realizira u saradnji s nadležnim tijelima vlasti za oblast zdravstva u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama na teritoriji Federacije BiH. Za provođenje Kriznog plana zadužena su i i druga federalna ministarstva i tijela federalne uprave, ukoliko se ocijeni da je provođenje određenih mjera iz Kriznog plana i u nadležnosti drugog federalnog ministarstva i tijela federalne uprave.

Vlada Federacije BiH je na 219. sjednici održanoj 16.04.2020. godine donijela Zaključke kojima se prihvata dokument „Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi – prijenos u zajednici“ (u daljem tekstu: Upravljanje slučajem), kao dodatak Kriznog plana. 

Vlada Federacije BiH je na 233. sjednici održanoj 28.08.2020. godine donijela Zaključke kojima se prihvatan revidirani dokument „Upravljanje slučajem“ koji je stupio na snagu danom donošenja. 

Vezano za to Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva je 17.09.2020. godine donio i Naredbu kojom se nalaže zdravstvenim ustanovama na području kantona odnosno Federacije BiH da svoju organizaciju i poslovanje usklade s revidiranim dokumentom „Upravljanje slučajem“ koji je i prihvaćem zaključkom Vlade FBiH od 28.08.2020. godine. 

Navedeni dokumenti su skloni reviziji u narednom periodu sukladno razvoju epidemiološke situacije. 


Dokumente u Pdf formatu možete naći u sekciji 'Preuzimanja':

Preuzimanja