KRIZNI ŠTAB/STOŽER FMZ: Nova naredba proširena odredbama za obrazovne ustanove i Preporukama za škole u kontekstu COVID-19
Objavljeno: 21.08.2020 ; Ažurirano: 21.08.2020

Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu i Preporuke koje će se primjenjivati od subote 22.08., te ih dostavio kriznim štabovima/stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje. 

Nakon što je Odlukom Vlade FBiH od 29.05.2020. stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) prestalo sa 31.05., Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva donosi naredbe i odluke koje su obvezujuće za krizne štabove/stožere kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.

Novom Naredbom opće mjere iz ranije Naredbe produžene su za narednih 14 dana, a naredba je proširena odredbama za obrazovne ustanove definiranim i uz konsultacije sa predstavnicama/predstavnicima kantonalnih ministarstava obrazovanja, Federalnog ministarstva obrazovanja i Zavoda za javno zdravstvo FBiH na danas održanom sastanku u Konjicu.

Naredbom “nastava u novoj školskoj godini 2020./2021. počinje u skladu sa zakonom/kalendarom, uz mogućnost revidiranja odluke o početku nove školske godine 2020./2021. na osnovu procjene epidemiološke situacije od strane mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo kantona/županije”.

Krizni štabovi/stožeri kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva Naredbom se obvezuju “da u suradnji sa kantonalnim/županijskim ministarstvom nadležnim za promet razmotre mogućnost organiziranog javnog prijevoza u kojem će se prevoziti samo učenici osnovnih škola, a sve u cilju suzbijanja širenja COVID-19”.  

Definirano je da se “provođenje nastave u kantonu/županiji organizira uz striktno i kontinuirano pridržavanje preporuka donijetih od strane mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera), kao i  Preporuci za škole u kontekstu COVID-19 za školsku godinu 2020/2021 sačinjenu od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, a koja je sastavni dio ove naredbe”.

U cilju sprječavanja širenja COVID-19, “svaka obrazovna ustanova na području kantona/županije”, u skladu s naredbom, “mora imati krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 i imenovan operativni tim za praćenje implementacije kriznog plana”. 

Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i mjerodavni inspektori pri gradovima i oćinama, naredbom se obvezuju “da nalože svim obrazovnim ustanovama u kantonu, u čijim prostorima i tijekom provođenja obrazovnog procesa može doći do prijenosa zarazne bolesti COVID-19, kao i drugih zaraznih bolesti, da uspostave i provodu redovite kontrole higijenskih i zdravstveno-tehničkih uvjeta u objektu i procesu rada, provođenje planova samokontrole sačinjenih sukladno načelima analize rizika i kritičnih kontrolnih točaka, a prema preporukama mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo kantona/županije”. Navedeno, napominje se u naredbi, “uključuje i kontinuiran  pojačan inspekcijski nadzor od strane mjerodavnih inspekcija u obrazovnim ustanovama s ciljem sprječavanja prijenosa COVID-19”.

Kompletnu Naredbu i Preporuke možete naći u pdf formatu u sekciji Preuzimanja. 

Preuzimanja